Senec MsZ 29.06.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, komntrola plnenia uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol – máj 2021
 • 5. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
 • 6. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Senec za rok 2020
 • 7. bod Záverečný účet Mesta Senec za rok 2020
 • 8. bod Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2020 Správy cestovného Ruchu Senec, s.r.o
 • 9. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1 – 12/2020
 • 10. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
 • 11. bod Návrh na doplnenie do Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2020 – 2025
 • 12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ...... o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec
 • 13. bod Všeobecne záväzné nariadenie č..........2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
 • 14. bod Všeobecné záväzné nariadenie č. ....2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
 • 15. bod Návrh na predaj vyradeného služobného motorového vozidla zn. Dacia Logan VAN 1,6 formou obchodnej verejnej súťaže
 • 16. bod Návrh na predaj vyradeného služobného motorového vozidla zn. Peugeot 607 2,7 HDI formou obchodnej verejnej súťaže
 • 17. bod Návrh na predaj prebytočného služobného motorového vozidla zn. Škoda Fabia Combi 1,4 Ambition, Správe cestovného ruchu s.r.o., Senec
 • 18. bod Návrh na zmenu v osobe nájomcu nájomnej zmluvy č. 008/17/07/LT (BISTROCK s.r.o., so sídlom Mierová 4, 821 05 Bratislava, IČO 52 438 007)
 • 19. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. (VN, Trnavská ul.)
 • 20. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. arch. Severín Kliský a manželka JUDr. Zuzana Kliská; Slnečné jazerá – juh, Senec)
 • 21. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Viera Milkovičová a Mgr. Zuzana Milkovičová, Slnečné jazerá – sever, Senec)
 • 22. bod Návrh na prenájom pozemku (Ing. Silvia Szabová, Košická 8, Senec)
 • 23. bod Návrh na prenájom pozemku za účelom zriadenia automatickej monitorovacej stanice SHMÚ
 • 24. bod Návrh na zmenu doby trvania nájomného vzťahu (Akzent Bigboard, a.s., Ivánska cesta 2 D, 821 04 Bratislava, IČO 44 540 957)
 • 25. bod Návrh na odpustenie nájomného (Kaviarne a reštaurácie na Lichnerovej ulici)
 • 26. bod Návrh na zrušenie podmienky pri odpredaji pozemku (Mgr. Michal Podolský a manželka Bc. Eliška Podolská; ul. J.G. Tajovského, Senec)
 • 27. bod Návrh na zmenu predmetu a účelu Nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.2006 v znení dodatkov 1 – 7
 • 28. bod Návrh na odkúpenie : Zrubovej reštaurácie
 • 29. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13