Senec MsZ 14.09.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, Kontrola uznesen
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie júl – august 2021
 • 5. bod Výročná správa Mesta Senec za rok 2020 (konsolidovaná obsahujúca aj údaje z individuálnej účtovnej uzávierky)
 • 6. bod Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2021
 • 7. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
 • 8. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1 – 6/2021
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec
 • 10. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
 • 11. bod Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača
 • 12. bod Návrh na obstaranie Valníka so sklapačom
 • 13. bod Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 • 14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (PhDr. Mária Kisková, Rybárska ul. – Slnečné jazerá
 • 15. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (PhDr. Mária Kisková, Hviezdoslavova 1, 900 27  Bernolákovo
 • 16. bod A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Martin Záhora a manželka Nikola Záhorová; Slnečné   jazerá – sever)
 • 17. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora, Nikola Záhorová – Slnečné jazerá – mólo)
 • 18. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora, a Ing. Marian Lalik – Slnečné jazeráNávrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora, Nikola Záhorová – Slnečné jazerá – mólo))
 • 19. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora, a Ing. Marian Lalik – Slnečné jazerá)
 • 20. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Marian Lalik
 • 21. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (časť pozemku C-KN p.č. 5541/1, Šípková ul.
 • 22. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Andrej Kollár
 • 23. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Vladimír Gráf a Janette Gráfová;
 • 24. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Vladimír Gráf, Janette Gráfová, predzáhradka Robotnícka)
 • 25. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (pozemok C-KN p.č. 2166, Rybárska ulica)
 • 26. bod Návrh na zámenu nehnuteľností (Jaroslav Tatranský
 • 27. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľudmila Jellušová;
 • 28. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (MUDr. Katarína Mojžišová
 • 29. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Oliver Targoš;
 • 30. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Paed.Dr. Miroslav Kucharič a manželka Mária Kucharičová
 • 31. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Pavol Kvál, Novomeského 8, 903 01 Senec a Mgr. Silvia Kválová,
 • 32. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Monika Trpínová,
 • 33. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. arch. Severín Kliský a JUDr. Zuzana Kliská, Slnečné jazerá)
 • 34. bod Návrh na rozšírenie predmetu Nájomnej zmluvy č. 10/2010/poz. v znení Dodatov č. 1 – č.5 (Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.)
 • 35. bod Návrh na prenájom pozemku za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre elektromobily (Lidl Slovenská republika, v.o.s.)
 • 36. bod Návrh na zámenu nehnuteľností (Jozef Mikulec – Slnečné jazerá – sever
 • 37. bod Návrh na zriedenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. (ELV produkt, VNK)
 • 38. bod Cyklistická cesta Senec, Úsek: Pošta – Hečkova ulica
 • 39. bod Revitalizácia vodnej plochy Slnečné jazerá Sever
 • 40. bod Podmienky bezodplatného prevodu verejnej ďažďovej kanalizácie do majetku Mesta Senec – Mgr. Gejza Varga
 • 41. bod Návrh na odkúpenie Zrubovej reštaurácie
 • 42. bod Odvolanie a menovanie člena komisie
 • 43. bod Návrh na odpredaj pozemku pre školu

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13