Senec MsZ 13.09.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie júl – august
 • 4. bod Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
 • 5. bod Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
 • 6. bod Výročná správa Mesta Senec za rok 2021 (konsolidovaná – obsahujúca aj údaje z individuálnej účtovnej závierky)
 • 7. bod Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2022
 • 8. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022
 • 9. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 01-06/2022
 • 10. bod Návrh zmeny rozpočtu MsKS Senec na rok 2022
 • 11. bod Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
 • 12. bod Doplnenie ulíc do volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. 10.2022
 • 13. bod Žiadosť o súhlasné stanovisko mesta k zaradeniu detského centra Zázračný svet, s. r. o. (súkromnej materskej školy) do siete škôl a školských zariadení)
 • 14. bod Žiadosť o súhlas o zaradenie súkromnej výdajne školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení pod MŠVVaŠ SR
 • 15. bod Zmena čísla účtu na poskytnutie dotácie – Rodinné centrum Senecké slniečko, o. z.
 • 16. bod A. Predĺženie podnájomnej zmluvy na dobu určitú (Miroslav Valiašek, Povina), B. Predĺženie podnájomnej zmluvy na dobu neurčitú (Miroskav Valiašek, Povina)
 • 17. bod A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Matej Štefan, Múčková Soňa, Matej Radoslav; Bratislavská 26, Senec) B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Matej Štefan, Múčková Soňa, Matej Radoslav;Bratislavská 26, Senec)
 • 18. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Monika Horváthová, Svätoplukova 43, Senec)
 • 19. bod Obchodná verejná súťaž MsKS
 • 20. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Martina Dupajová, Jasná 12, Senec)
 • 21. bod Zriadenie vecného bremena – Ing. Tomáš Novotný a manželka
 • 22. bod Plán dopravnej obslužnosti mesta Senec (materiál zaslaný elektronicky)
 • 23. bod Zriadenie združenia obcí DeTuSeK
 • 24. bod Zvýšenie cien inzercie v mestských novinách Senčan
 • 25. bod Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2021
 • 26. bod Interpelácie
 • 27. bod Rôzne
 • 28. bod Doplnenie rôzneho

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13