Senec MsZ 25.10.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informatívna správa z výsledku vykonanej kontroly za mesiac september
 • 4. bod Protest prokurátora proti VZN č. 10/2021 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území mesta Senec v znení VZN mesta Senec č. 4/2022
 • 5. bod Vyhodnotenie LTS 2022 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
 • 6. bod Návrh na prenájom pozemku (Šutaríková, Slnečné jazerá, v správe SCR, 68 m2) na 5 rokov 6. B. Návrh na prenájom pozemku (Šutaríková, Slnečné jazerá, v správe SCR, 68 m?) na dobu neurčitú
 • 7. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Katarína Šutaríková, Šutarík Jaroslav, Slnečné jazerá) 7. B Návrh na prenájom nehnuteľností (Katarína Šutaríková, Šutarík Jaroslav, Slnečné jazerá)
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
 • 9. bod Návrh na odpustenie poplatku za rozvoj (Leginus Alexander)
 • 10. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022
 • 11. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Martin Hrapko, Slnečné jazerá – juh)
 • 12. bod Voľba prísediaceho na Okresný súd Bratislava III. na funkčné obdobie 2022 – 2026
 • 13. bod Návrh na použitie peňažných poukážok na nákup potravín v COOP Jednota
 • 14. bod Návrh Výziev - 1/2023, 2/2023, 3/2022, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023 na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2023 v zmysle VZN č. 09/2013 v oblastiach – kultúry, sociálnej a zdravotnej, športu, životného prostredia
 • 15. bod Návrh na udelenie Ceny mesta Senec a Ceny primátora za rok 2021
 • 16. bod Informácia o výsledkoch auditu a prijatých opatreniach na ZŠ Kysucká, Senec
 • 17. bod Interpelácie
 • 18. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13