Senec MsZ 14.02.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1 a 2 Otvorenie 2. Kontrola uznesení
 • 3. Všeobecné záväzné nariadenie č. .../2023, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023
 • 4. Všeobecné záväzné nariadenie č. ...../2023, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
 • 5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č...... /2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 – č. 5, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 11/2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 7/2021
 • 6. Informatívna správa hlavného kontrolóra z výsledku kontrol v období december 2022 - február 2023
 • 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2022
 • 8. Návrh zástupcov na Zriaďovateľa do Rady školy – Materská škola Slnečné jazerá 2764, Senec
 • 9. Návrh zástupcov za Zriaďovateľa do Rady školy – Materská škola Kysucká 9, Senec
 • 10. Návrh zástupcov za Zriaďovateľa do Rady školy – Základná škola Kysucká 14, Senec
 • 11. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Telovýchovná jednota Slávia Senec; Slnečné jazerá – Rybárska ul., Senec)
 • 12. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Vladimír Neumann a manželka Mgr. Zuzana Neumannová; Tomáš Juríček a manželka MUDr. Daniela Juríčková; Slnečné jazerá – Kosa, Senec)
 • 13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti ( Ing. arch. Jela Plencnerová; Slnečné jazerá – juh, Senec)
 • 14. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Silvia Sabec, Ľuboslav Šulák a MgA. Stanislava Šulák Páleníčková, Helena Šalkovičová, Turecká ul., Senec)
 • 15.A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – zámer a určenie spôsobu predaja formou obchodnej verejnej súťaže (rodinný dom a pozemok C-KN p.č. 174; Robotnícka 365, Senec; Karol Boskovic a Adriána Jakabová) 15.B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti – zámer a určenie spôsobu prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže (rodinný dom a pozemok C-KN p.č. 174; Robotnícka 36)
 • 16. Zmena člena Dozornej rady spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.
 • 17. Zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve BA Senec, Košická, poškodený kábel NNK – Západoslovenská distribučná, a. s.
 • 18. Návrh na prenájom nehnuteľností (Donauchem s.r.o.)
 • 19. Návrh na prenájom nehnuteľností (Kuruc Ladislav)
 • 20. Prevod správy majetku – ZŠ Mlynská 50, Senec
 • 21. Prevod správy majetku – MŠ Kysucká 9, Senec
 • 22. Návrh na odkúpenie pozemku – Železnice Slovenskej republiky
 • 23. Voľnočasový areál v Senci na Slnečných jazerách – Sever, „GARDENKA“ – predloženie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu z Fondu na podporu športu
 • 24.A. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Západoslovenská distribučná, a. s. Slnečné jazerá – juh (prehodnotenie kúpnej ceny) 24.B. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Západoslovenská distribučná, a. s. – Slnečné jazerá – juh (prehodnotenie ceny)
 • 25. Interpelácie
 • Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13