Senec MsZ 18.04.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. Otvorenie, program, Kontrola uznesení
 • 3. Finančný leasing na nákup nákladného vozidla
 • 4. Informatívna správa hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období marec/apríl 2023
 • 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023
 • 6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ....../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec
 • 7. Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023 pre TENENET o. z., Oravská 4, 903 01 Senec v sume 4 000 eur
 • 8. Žiadosť klubu dôchodcov o priznanie finančných prostriedkov pre jubilanta vo veku 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov v sume 10 eur
 • 9. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2020 – 2025 za rok 2022
 • 10. Zmena rozpočtu mesta Senec na rok 2023
 • 11. 1. zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023
 • 12. Informácia o stave priestupkov a pracovnej činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 • 13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Kristián Sipos; Šafárikova 67, Senec
 • 14.A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Peter Varsík; Slnečné jazerá – juh, Senec), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Ing. Peter Varsík; Slnečné jazerá – juh, Senec)
 • 15.A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Marián Boček; Slnečné jazerá – Rybárska ul.), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Marián Boček; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
 • 16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (vlastníci bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte na Robotníckej 9 v Senci)
 • 17. Návrh na predĺženie lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy (Mgr. Milina Feješová, Ing. Milina Lahová, Senec)
 • 18.A. Návrh na bezodplatný prevod verejného osvetlenia do majetku Mesta Senec – Južná brána, s.r.o. a PIELD Invest, s.r.o., B. Návrh na bezodplatný prevod komunikácie a spevnených plôch do majetku Mesta Senec – Južná brána, s. r. o. a PIELD Invest, s. r. o.
 • 19. Návrh na odkúpenie pozemku – Hlboké jazero
 • 20. Návrh na schválenie Dohody o urovnaní
 • 21. Návrh na zmenu v osobe nájomcu nájomnej zmluvy č. 2/2011/LT (BISTROCK s. r. o. so sídlom Potočná 4, 900 82 Blatné, IČO 52 438 007)
 • 22.A. Návrh na prenájom nehnuteľností (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • 23. Návrh na prenájom pozemku (Branislav Macejka, Pivničná 14, 903 01 Senec)
 • 24. Vzdanie sa členstva Komisie zdravotnej a sociálnej Mestského zastupiteľstva v Senci a návrh na vymenovanie nového člena Komisie zdravotnej a sociálnej Mestského zastupiteľstva v Senci
 • 25. Vzdanie sa členstva Komisie športu Mestského zastupiteľstva v Senci a návrh na vymenovanie nového člena komisie športu Mestského zastupiteľstva v Senci
 • 26. Návrh na zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta Senec
 • 27. Informácia primátora o dianí v meste
 • 28. Interpelácie
 • 29. Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13