Senec MsZ 12.12.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1 a 2. bod Otvorenie, program, kontrola plnenia uznesení
 • 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
 • 4. Informatívna správa hlavného kontrolóra č. 7 z výsledku vykonanej kontroly
 • 5. III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023
 • 6. 2 zmena rozpočtu ŠJ Kysucká Senec na obdobie 2023
 • 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026
 • 8. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2024-2026
 • 9. Návrh Rozpočtu MsKS Senec na rok 2024-2026
 • 10. Návrh rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na roky 2024 — 2026
 • 11. Obchodno-finančný plán Správy cestového ruchu Senec s.r.o na rok 2024
 • 12. Návrh Výziev - 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024 na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2024 v zmysle VZN č. 13/2023 v oblastiach - kultúry, sociálnej a zdravotnej, športu, životného prostredia
 • 13. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (CEDULA s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
 • 14. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (DONAUCHEM s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
 • 15. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (TRIPSY Distribution s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
 • 16. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec - ZŠ Kysucká
 • 17. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec - MŠ Kollárova
 • 18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. XX/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 0 poplatku za mečisťovanie ovzdušia malým zdrojom mečisťovania ovzdušia Mesta Senec
 • 19. Zmena Zakladateľskej listiny spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
 • 20. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na rok 2024
 • 21. Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13