Staré Mesto MiZ (titulky) 26.03.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba overovateľov a návrhovej komisie
 • 1. bod Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2023
 • 2. bod Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2023
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2024 o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 5. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v SCKaV Školská 14 v Bratislave pre OZ Divadlo v podnájme na základe výsledkov divadelného open callu 2023 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v SCKaV Školská 14 v Bratislave pre korčuliarsky klub : ahojwrld : na základe výsledkov divadelného open callu 2023 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru (CO krytu) na ulici Fraňa Kráľa 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na schválenie zámeru a podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku parc. č. 7925/14 vo vnútrobloku Mýtna - Záhrebská, k. ú. Staré Mesto
 • 9. bod Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 v Bratislave
 • 10. bod Návrh na výpožičku nebytových priestorov v budove Základnej školy s materskou školou Dubová pre Centrum poradenstva a prevencie Bratislava
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2024 – Malé dotácie
 • 12. bod Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 • 13. bod Návrh na schválenie personálnej zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 • 14. bod Správa z kontroly vybavovania petícií za rok 2023
 • 15. bod Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2023
 • 16. bod Vzdanie sa poslanca Samuela Ondreka funkcie predsedu Komisie pre participáciu, transparentnosť a elektronizáciu služieb a návrh na voľbu nového predsedu Komisie pre participáciu, transparentnosť a elektronizáciu služieb
 • 17. bod Vzdanie sa poslanca Juraja Mikuláška funkcie predsedu Komisie pre dopravu a členstiev v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie, v Komisii pre bezpečnosť a verejný poriadok a v Komisii pre participáciu, transparentnosť a elektronizáciu služieb; návrh na voľbu nového predsedu Komisie pre dopravu
 • 18. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 19. bod Rôzne
 • 20. bod Interpelácie poslancov
 • 21. bod Vzstúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13