Staré Mesto MiZ 17.12.2019

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestske
 • 4. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022
 • 5. bod ávrh na schválenie výpožičky garáže Základnej školy s Materskou školou Dubová 1 a garáže Základnej školy Hlboká cesta 4 v Bratislave pre spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s.
 • 6. bod Návrh na schválenie úhrady nákladov vynaložených na rekonštrukciu obecného nájomného bytu na Skalnej 1
 • 7. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
 • 8. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 9. bod Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie realizácie Staromestského programu 2019 – 2022 za rok 2019
 • 10. bod Správa z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018
 • 11. bod Správa z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 497/2015 Z. z. z 20.11.2015
 • 12. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na I. polrok 2020
 • 13. bod Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 • 13a. bod Vzdanie sa poslanca Remiša členstva v miestnej rade
 • 14. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 • 14a. bod Konanie voči bývalému poslancovi MČ BA Staré Mesto Š. Bučkovi
 • 15. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mest
 • 16. bod Rôzne
 • 17. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13