Staré Mesto MiZ 26.05.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu, overovatelia, návrhová komisia
 • 1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-S
 • 3. bod Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 4. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave
 • 12. až 15. bod Návrh na predaj pozemkov pod garážami na Čajkovského ulici
 • 16. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 • 17. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici 29. augusta 15f v Bratislave
 • 18. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 v Bratislave
 • 19. bod STIAHNUTÝ - Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 • 20. bod Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu
 • 21. bod Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 • 22. bod Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 • 23. bod Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 23. bod Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 24. bod Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 133/2018, ktorým boli schválené zmeny názvov časti námestí – priestorov parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov - na názov park
 • 25. bod Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 • 26. bod Vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyne Viery Satinskej a zvolenie predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miest
 • 26a. bod Sobášiaci
 • 26b. bod Slovo pre verejnosť
 • 27. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 28. bod Rôzne
 • 29. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13