Staré Mesto MiZ 15.12.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto

 • Otvorenie, program
 • 1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestske
 • 3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 - 2023
 • 4. bod Návrh na dvanástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 • 5. bod Návrh na kúpu pozemku parc. č. 10370/66 vo vlastníctve spoločnosti YIT Slovakia a.s. a na uzavretie Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou YIT Slovakia a.s. so sídlom Račianska 153/A v Bratislave, IČO 35 718 625
 • 6. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 10362/10 pod garážou na Wilsonovej ulici
 • 7. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 1678/7 pod garážou na Riznerovej ulici
 • 8. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3379/4 pod garážou na Moyzesovej ulici
 • 9. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 8904/3 pod garážou na Gajovej ulici
 • 10. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti nebytového priestoru na ulici Grösslingová 52 v Bratislave
 • 11. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy verejnej zelene na pozemku registra „C“ parc. č. 7721/7 v Grasalkovičovej záhrade
 • 12. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 29/2018 z 20.03.2018, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na zosúladenie zápisu predkupného práva k nehnuteľnostiam, a to stavbe súp. č. 3112 a pozemku parc. č. 7434 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 7477, podľa Dohody o urovnaní č. 308/2020 zo dňa 19.10.2020
 • 14. bod Návrh zásad pri zabezpečení stravovania a poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 15. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Komplexné vodozádržné opatrenie na Jakubovom námestí“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 • 16. bod Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2021 - Staromestská dotačná schéma

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13