Staré Mesto MiZ 23.02.2021 • Otvorenie, program
 • 1. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy verejnej zelene na pozemku registra C parc. č. 21357 na Medenej ulici
 • 2. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na zmiernenie dopadov COVID 19 za obdobie 2. vlny pandémie na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 • 3. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 4. bod Návrh na výpožičku nebytového priestoru za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta v objekte Propeller na Rázusovom nábreží
 • 5. bod Návrh na výpožičku nebytového priestoru za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta v objekte na Gaštanovej 19
 • 6. bod Návrh na vrátenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov detí pri základných školách a základných školách s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 7. bod Návrh zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 8. bod Správa č. 5/2020 miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z kontroly Komplexná kontrola činnosti inšpektorov verejného poriadku na referáte obchodu, správnych konaní a verejného poriadku za II. polrok 2019
 • 9. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2020
 • 10. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 11. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 12. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13