Staré Mesto MiZ 18.05.2021



 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Návrh na udelenie čestných občianstiev mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 3. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 • 5. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 15/2020 z 28.04.2020, ktorým bol schválený nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a parc. č. 10196/2 na Moskovskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 9 v Bratislave
 • 8. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 114/2018, ktorým bolo schválené vyňatie časti nebytových priestorov z predmetu nájmu v objekte na Žilinskej 1 v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 118/2016 uzatvorenej s Technickými službami Starého Mesta a.s.
 • 9. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy verejnej zelene-stromoradia pozdĺž komunikácie III. triedy Poštová a k odňatiu technického zhodnotenia revitalizácie fontány na komunikácii Poštová
 • 10. bod Návrh na zrušenie neinvestičného fondu : Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n. f.
 • 11. bod Návrh na personálne zmeny v orgánoch neinvestičného fondu : Fond architekta Weinwurma, n. f.
 • 12. bod Návrh na personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 - Malé dotácie – Sociálna starostlivosť
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 - Malé dotácie – Životné prostredie
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Staromestská dotačná schéma – Životné prostredie
 • 16. bod Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do Rady školy pri Základnej škole, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 17. bod Správa č. 7/2020 z kontroly o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 30.09.2020
 • 18. bod Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2020
 • 19. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 20. bod Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2020
 • 21. bod Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2020
 • 22. bod Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 • 23. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 24. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 25. bod Rôzne, Slovo pre verejnosť, Interpelácia, záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 463
Brezno 41
Dunajská Streda 69
Galanta 1
Hlohovec 63
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 12
Košice 2
Malacky 75
Marianka 20
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 177
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 20
Rimavská Sobota 1
Senec 67
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 463
Brezno 41
Dunajská Streda 69
Galanta 1
Hlohovec 63
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 12
Košice 2
Malacky 75
Marianka 20
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 177
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 20
Rimavská Sobota 1
Senec 67
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13