Staré Mesto MiZ 29.06.2021 • Otvorenie, program, návrhová komisia, overovatelia
 • 1. bod Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2020
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2021 o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 4. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2018 z 26.06.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 5. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 6. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - sociálne veci
 • 7. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2020
 • 8. bod Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 • 9. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kapacít ZŠ Dubová“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021.
 • 10. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 7976 na Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Návrh na nájom garáže postavenej na pozemku parc. č. 8481/2 na Heydukovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 06.02.2018, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ul. Obchodná 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 14. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3379/4 pod garážou na Moyzesovej ulici
 • 15. bod Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Gorkého 15 v Bratislave
 • 16. bod Návrh na dočasný nájom nehnuteľnosti známej ako Propeller na ul. Rázusovo nábrežie ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 17. bod Návrh na výpožičku nebytových priestorov (kancelárií) na ulici Školská č. 14, Ventúrska 9 a Františkánske nám č. 7 pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave
 • 18. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom nachádzajúcich sa v areáli Prüger-Wallnerovej záhrade
 • 19. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 3172 a 3173 na Maróthyho ulici
 • 20. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 1/2021 z 23.02.2021, ktorým bol schválený návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy verejnej zelene na pozemku registra „C“ parc. č. 21357 na Medenej ulici
 • 21. bod Návrh na personálnu zmenu v orgánoch neziskovej organizácie Dobrý dom n. o., so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava, IČO 53266064
 • 22. bod Návrh na aktualizáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2021 Staromestská dotačná schéma
 • 23. bod Návrh na aktualizáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2021 Malé dotácie
 • 24. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Malé dotácie - Sociálna starostlivosť
 • 25. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Malé dotácie - Kultúra
 • 26. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Malé dotácie - Školstvo a šport
 • 27. bod (28 vypustený) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Staromestská dotačná schéma – Sociálna starostlivosť
 • 29. bod . bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Staromestská dotačná schéma –Školstvo a šport
 • 30. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 134/2020 z 15.12.2020, ktorým boli schválení pracovníci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do odborných hodnotiacich komisií podľa VZN č. 8/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 31. bod Správa č. 2/2021 z kontroly o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 31.12.2020
 • 32. bod Správa z kontroly dodržiavania právnych predpisov a hospodárenia na Základnej škole Hlboká cesta 4
 • 33. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2021
 • 34. bod Informácia o liste Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
 • 35. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 36. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 409
Brezno 41
Dunajská Streda 62
Galanta 1
Hlohovec 60
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 9
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 161
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 62
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
29.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
30.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
02.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
09.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
09.12.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
14.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 409
Brezno 41
Dunajská Streda 62
Galanta 1
Hlohovec 60
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 9
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 161
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 62
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13