Staré Mesto MiZ 28.09.2021



 • Otvorenie, schválenie prtogramu
 • 1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 • 4. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecné záväzným nariadením
 • 5. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2021
 • 6. bod Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 • 7. bod Návrh na predaj pozemku č. 3841/36 na Baníckej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na nájom garáže postavenej na pozemku parc. č. 8481/2 na Heydukovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na nájom nehnuteľnosti známej ako Propeller na ul. Rázusovo nábrežie ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na schválenie prechodu nájmu nebytového priestoru na ul. Ventúrska 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 86/2020 zo dňa 29.09.2020, ktorým bol schválený nájom pozemku parc. č. 1866/10 v Kráľovskom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 9 v Bratislave
 • 13. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 39 v Bratislave
 • 14. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Vysoká 6 v Bratislave
 • 15. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2021 zo dňa 23.02.2021, ktorým bola schválená výpožička nebytového priestoru za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta v objekte na Gaštanovej 19
 • 16. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 - Malé dotácie – Životné prostredie
 • 17. bod . Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Malé dotácie - Sociálna starostlivosť
 • 18. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Malé dotácie - Kultúra
 • 19. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Malé dotácie - Školstvo a šport
 • 20. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 –Staromestská dotačná schéma – Životné prostredie
 • 21. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Staromestská dotačná schéma – Sociálna starostlivosť
 • 22. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 –Staromestská dotačná schéma – Kultúra
 • 23. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Staromestská dotačná schéma –Školstvo a šport
 • 24. bod Návrh na schválenie zmeny štatútu neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o., IČO 53266064 a na schválenie zámeru prenájmu majetku vo vlastníctve neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o.
 • 25. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 76/2020 z 5. augusta 2020 a návrh na schválenie umiestnenia Hrobu neznámeho vojaka na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Rázusovom nábreží
 • 26. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 27. bod Informácia o organizácii Staromestských vianočných trhov 2021
 • 28. bod Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 30.06.2021
 • 29. bod Správa z kontroly plnenia opatrení z vykonaných kontrol v roku 2020/2021
 • 30. bod Správa z kontroly dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania – stav a vývoj dlhu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2021
 • 31. bod Informácia o stave majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a o možnostiach financovia jeho reprodukcie
 • 31a. bod Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • 32. bod Návrh na odstránenie sochy Marka Čulena z verejného priestoru/územia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 33. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 34. bod Rôzne
 • 35. bod Rôzne
 • 36. bod Vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13