Staré Mesto MiZ 27.09.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2021 z 14. decembra 2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 5/2016 zo dňa 09.02.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ul. Živnostenská č. 1 (Divadlo Nová Scéna) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, návrh na schválenie úpravy podmienok nájmu nebytového priestoru na ul. Živnostenská 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru NP1, Živnostenská 1 v Bratislave
 • 2a. bod
 • 3. bod Návrh na predaj pozemkov parc. č. 8943/20, 8943/8 a 8943/9 pod budovou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vrátane priľahlej plochy
 • 4. bod Návrh na výpožičku nebytových priestorov (kancelárií) na ul. Školská 14 a Františkánske nám č. 7 pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave
 • 5. a 6. bod Návrh na schválenie vstavby domu na ul. Cintorínska 8 v Bratislave 6. Návrh na personálne zmeny v orgánoch neinvestičného fondu „Fond architekta Weinwurma n. f.“
 • 7-11. bod Návrh na schválenie návrhu zmluvy o nenávratný finančný príspevok k projektu „Moderná knižnica v Starom Meste“ + dostácie
 • 12. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2022
 • 13. bod Správa z kontroly stavu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2022
 • 14. bod Správa z kontroly opatrení prijatých ako výsledok kontrol za obdobie január až jún 2022
 • 15. bod Správa z kontroly výberu daní a poplatkov za roky 2019 a 2020
 • 16. bod Správa z kontroly investičných akcií za roky 2019 a 2020
 • 17. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 27. septembru 2022
 • 18. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 19. bod Rôzne Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13