Staré Mesto MiZ 07.02.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Zánik mandátu poslankyne Bc. Veroniky Gubkovej, rod. Frtúsovej vo volebnom obvode č. 1 a nástup náhradníka podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mgr. Svena Šovčíka vo volebnom obvode č. 1
 • 2. bod Voľba poslanca Mgr. Svena Šovčíka do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života
 • 4. bod Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2023 - 2025
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2019 z 5. novembra 2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 7. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2017 z 27. júna 2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 8. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2018 z 26. júna 2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021
 • 9. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3451/1 na Flöglovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na schválenie zámeru ukončenia nájomného vzťahu k objektu Propeller na Rázusovom nábreží s neziskovou organizáciou Dobrý Dom, n.o. dohodou zmluvných strán a schválenie prenájmu objektu na dobu určitú pre spoločnosť Vytvorené na Slovensku s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bodNávrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - divadelnej sály v SCKaV Školská 14 na základe výsledkov divadelného open callu 2023 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 7555/2 pod kontajnerovým stojiskom na Karpatskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3880/5 pod garážou na Langsfeldovej ulici
 • 14. bod Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu vo výške 19/60 na pozemku parc. č. 2449 na Korabinského ulici
 • 15. bod Návrh na schválenie zverenia budovy na Blumentálskej ulici číslo 10/A v Bratislave pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti - Staromestskú knižnicu
 • 16. bod Návrh na vyjadrenie súhlasu s predajom podielu na pozemku registra „E“, parc. č. 3823/1 nachádzajúceho sa na Gorazdovej ulici v Bratislave vo vlastníctve Technických služieb Starého Mesta, a. s. a návrh na kúpu podielu na pozemku registra „E“, parc. č. 3823/1 do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 17. bod Návrh na urovnanie súdnych sporov s Mariánom Dobríkom
 • 18. bod Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky 29 190,89 EUR od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 19. bod Návrh na odklad exekúcie vo veci vypratania nebytového priestoru na Živnostenskej ul. č. 2,4, Kollárovom nám. č. 20 – povinný Jozef Haraslín - HANEX
 • 20. bod Návrh na schválenie návrhu zmluvy o nenávratný finančný príspevok k projektu „Kultúra v Starom Meste“
 • 21. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na I. polrok 2023
 • 22. bod Správa z kontroly vybavovania petícií za rok 2022
 • 23. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2022
 • 23A. bod Zmena termínu zasadnutia MiZ
 • 24. bod Rôzne
 • 25. a 26. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13