Staré Mesto MiZ 04.04.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2022
 • 2. bod Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2022
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …./2023 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …/2023 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 6. bod Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 7976 na Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na odpustenie úhrady nájomného pre obchodnú spoločnosť: Baťa Slovensko, a. s., IČO: 34 103 015, sídlo: SNP 16, 811 06 Bratislava
 • 9. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
 • 10. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 124/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bola schválená kúpa pozemku registra „E“ parc. č. 3823/1 na Gorazdovej ulici
 • 11. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2020 zo dňa 28.04.2020, ktorým bol schválený nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca ako prípad hodný osobitého zreteľa
 • 12. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Výstavba športového ihriska pri ZŠ s MŠ Milana Hodžu“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023
 • 13. bod Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2023 - Malé dotácie
 • 14. bod Návrh na uzavretie dodatku k Zmluve o koncesii na služby dodávky tepla do verejných škôl č. 332/2014 so spoločnosťou KOOR, s.r.o., IČO 45 628 246
 • 15. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 16. bod Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti a návrh na zrušenie uznesenia č.145/2016 zo dňa 25.10.2016, ktorým bola schválená výška príspevkov
 • 17. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 18. bod Správa z kontroly stavu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2022
 • 19. bod Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 19a. bod
 • 20. bod Rôzne, Interpelácie, Vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 567
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 19
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 203
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 8
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 567
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 19
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 203
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 8
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13