Staré Mesto MiZ 16.05.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Návrh na určenie zón dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh na ukončenie Zmluvy o spolupráci č. 274/2021 pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave uzavretej dňa 23.06.2021 s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
 • 3. bod Návrh na schválenie personálnej zmeny v orgáne neinvestičného fondu Fond architekta Weinwurma n. f.
 • 4. bod Návrh na schválenie personálnej zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s
 • 5. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy k pozemkom parc. č. 4757/48, 4754/2 a 4755/2 na Lovinského ulici
 • 6. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy k pozemkom parc. č. 263 a 264 na Rázusovom nábreží
 • 7. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Obchodnej ulici číslo 9 v Bratislave
 • 8. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Dostojevského rade číslo 1 v Bratislave
 • 9. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Obchodnej ulici číslo 52 v Bratislave
 • 10. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Konventnej ulici číslo 19 v Bratislave
 • 11. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Kollárovom námestí číslo 20 v Bratislave
 • 12. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov (CO krytov) v správe mestskej časti
 • 13. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2022 zo dňa 15.02.2022, ktorým bol schválený zámer uzatvoriť Kúpnu zmluvu na pozemok parc. č. 118/4 na rozhraní ulíc Rybárska brána a Laurinská ulica, k.ú. Staré Mesto
 • 14. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 125/2018 zo dňa 20.9.2018 a doplnenie uznesenia č. 41/2023 zo dňa 04.04.2023, ktorým bola schválená výška príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti
 • 15. bod Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 31.12.2022
 • 16. bod Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2022
 • 17. bod Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 • 18. bod Správa z kontroly vybavovania sťažností za rok 2022
 • 19. bod Návrh na schválenie vyplatenia odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 19a. bod Zmena uznesenia
 • 20. bod Rôzne + Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: