Staré Mesto MiZ 06.02.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2024 o zrušení Materskej školy, Myjavská 22 v Bratislave a Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Myjavská 22 v Bratislave
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2024 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2024
 • 4. bod Návrh na výpožičku nebytového priestoru na ul. Obchodná č. 52 pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Staromestskú knižnicu
 • 4a. bod Návrh na zrušenie uznesenia
 • 5. bod Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 Eur za rok 2023
 • 6. bod Správa z kontroly plnenia opatrení z vykonaných kontrol v 1. polroku 2023
 • 7. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2023
 • 8. bod Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 2019-2022
 • 8a. bod Návrh na voľbu člena - Komisie pre pre participáciu, transparentnosť a elektronizáciu služieb
 • 9. bod Rôzne
 • 10. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13