Staré Mesto MsZ 12.12.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2012 z 23. októbra 2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023 o miestnej dani za psa na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023 o miestnej dani za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 5. bod Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023
 • 6. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024 - 2026
 • 7. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2023 zo 4. apríla 2023 o dodržovaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 8. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2023 zo 4. apríla 2023 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 9. bod Návrh na predaj hnuteľného majetku spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 v Bratislave
 • 11. bod Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 • 12. bod Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2024 – 2030
 • 13. bod Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2024 - Staromestská dotačná schéma
 • 14. bod Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2024 - Malé dotácie
 • 15. bod Komplexná správa o krytoch civilnej ochrany na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 16. bod Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Podhradie, projekt Vydrica
 • 17. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 18. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na I. polrok 2024
 • 19. bod Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2024
 • 20. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2023
 • 21. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 12. decembru 2023 a návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 57/2009 zo dňa 23.06.2009 v časti C, ktorá sa týka povinnosti predkladať informáciu o organizácii samosprávy
 • 22. bod Rôzne
 • 23. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13