TRNAVA VUC 04.09.2013

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 627/2013/24)
 • 2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2013 – marec 2014 (materiál č. 628/2013/24)
 • 3. bod Vyhodnotenie 16. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK (materiál č. 629/2013/24)
 • 4. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe 17. kola obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 5. bod Nájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch na základe obchodnej verejnej súťaže
 • 6. bod Prijatie daru spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc.č. 12108/22 a parc.č. 12108/23 v k.ú. Skalica (materiál č. 632/2013/24)
 • 7. bod Zverenie pozemkov pod cestami II. a III. triedy, nadobúdaných do vlastníctva TTSK v rámci ROEP a PPÚ, do správy SÚC TTSK (materiál č. 633/2013/24)
 • 8. bod Okružné križovatky v k.ú. Trnava – vysporiadanie majetkových vzťahov
 • 9. bod Zmena a doplnenie uznesenia č. 508/2008/23 zo dňa 10.12.2008 v znení uznesenia č. 654/2009/28 zo dňa 2.9.2009 – Prevod komunikácie v k.ú. Holíč do vlastníctva
 • 10. bod Vyradenie a predaj prebytočného hnuteľného majetku TTSK v nájme NsP Dunajská Streda, a.s., NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. a FNsP Skalica, a.s.
 • 11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. ......./2013 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v ško
 • 12. bod Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavs
 • 13. bod Dohoda o spolupráci na projekte „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
 • 14. bod Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve na účel realizácie projektu SEERISK – „Hodnotenie rizík spoločného riadenia katastrof a pripravenosť v podunajskom makro regióne“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa, uzatvorenej medzi ve
 • 15. bod Informácie
 • 16a. bod Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 pre projekt - Borderbridge Moravský Sv. Ján – Hohenau medzi Riadiacim orgánom
 • 17. bod Zmena a doplnenie uznesenia č. 673/2013/23 zo dňa 12.6.2013 – Odkúpenie pozemkov v Smoleniciach pod cestou II/502 od Obce Smolenice
 • 18. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
 • 16x. bod Informácia o situácii v nemocniciach v pôsobnosti TTSK
 • 19. bod Interpelácie, záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3