TRNAVA VÚC 02.10.2013

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 24. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 675/2013/25)
 • 2. bod Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016 (materiál č. 676/2013/25)
 • 4. bod Kúpa novovytvoreného pozemku parc.č. 3111/3 o výmere 227 m2 v k. ú. Senica do vlastníctva TTSK a zverenie do správy SOŠ Senica (materiál č. 678/2013/25)
 • 5. bod Kúpa novovytvoreného pozemku parc.č. 9004/4 o výmere 7 m2 v k.ú. Trnava od Mesta Trnava a jeho zverenie do správy DSS pre dospelých Zavar (materiál č. 679/2013/25)
 • 6. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 51/5 o výmere 7 m2 v k. ú. Skalica, Mestu Skalica (materiál č. 680/2013/25)
 • 7. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 87/11 o výmere 308 m2 v k. ú. Zavar, Obci Zavar (materiál č. 681/2013/25)
 • 8. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 470/5 o výmere 26 m2 v k. ú. Dojč, Anne Ocelákovej (materiál č. 682/2013/25)
 • 9. bod Predaj novovytvoreneho pozemku o vymere 4 m2 v k. u. Trnava v prospech Trnavskej vodarenskej spolo.nosti, a.s. (material .. 683/2013/25)
 • 10. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 362/11 o výmere 43 m2 v k.ú. Veľké Kostoľany p. Miroslavovi Gulovi (materiál č. 684/2013/25)
 • 11. bod Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku v správe DSS pre dospelých Bojková a súhlas s odstránením stavby (materiál č. 685/2013/25)
 • 12. bod Vyradenie a predaj prebytočného hnuteľného majetku TTSK v nájme FNsP Skalica, a.s. (materiál č. 686/2013/25)
 • 13. bod Návrh na zrušenie príspevkových organizácií – NsP Skalica, NsP Sv. Lukáša Galanta a NsP Dunajská Streda (materiál č. 687/2013/25)
 • 14. bod Zámer vstupu strategického partnera pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a Nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., v ktorých je TTSK majoritným akcionárom (materiál č. 688/2013/25)
 • 14. bod Pokračovanie /1/
 • 14. bod Pokračovanie /2/
 • 14. bod Pokračovanie /3/
 • 15. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2013 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom
 • 16. bod Dohoda o partnerstve medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu pre projekt - Cezhraničné turistické informačné a školiace stredisko (RegioPoint SKAT) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 (materiál č
 • 17. bod Návrh na predloženie žiadosti o NFP k projektu a financovanie projektu „Smart Net“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 (materiál č. 691/2013/25)
 • 18. bod Informácie predsedu TTSK
 • 18e. bod Informácie o ocenení osobností TTSK
 • 19. bod Rôzne, Interpelácie, záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3