TRNAVA VÚC 05.02.2014

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslanca Ing. Józsefa Nagya (materiál č. 04/2014/02)
 • 2. bod Návrh a voľba podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 05/2014/02)
 • 3. bod Návrh na zriadenie Rady Trnavského samosprávneho kraja a voľba jej členov z poslancov Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 06/2014/02)
 • 4. bod Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 07/2014/02)
 • 5. bod Návrh na stanovenie výšky odmien poslancom TTSK, členom Rady TTSK, predsedom a podpredsedom komisií Zastupiteľstva TTSK (materiál č. 08/2014/02)
 • 6. bod Návrh členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra TTSK (materiál č. 09/2014/02)
 • 8. bod Návrh na Úpravu Zmluvy o partnerstve medzi Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!), Nemecko ako vedúcim partnerom projektu a Trnavským samosprávnym krajom ako jedným z partnerov projektu „Predstavenie regionálnych energetických koncepcií“ (C
 • 10. bod Návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a financovanie projektov na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu pamäťových a fondových inštitúcií v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho po
 • 11. bod Harmonogram zasadnutí
 • 12. bod Správa o činnosti útvaru hl. kontrolóra TTSK
 • 13. bod Voľba hlavného kontrolóra TTSK
 • 13. bod Pokračovanie
 • 13. bod Pokračovanie - vyhlásenie výsledkov
 • 14. bod Rôzne - Zámer previesť bývalú učňovku v Piešťanoch (Komenského ul.) v prospech Ministerstva vnútra pre účely zlúčiť štátnu správu pod jednu strechu
 • 15. bod Interpelácie (téma Rekonštrukcia Krajinského mosta v Pešťanoch)
 • 15. bod Pokračovanie (1)
 • 15. bod Pokračovanie (2)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3