TRNAVA VÚC 09.04.2014

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 25. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, z 1. ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK a z 2. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK
 • 2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2014 – september 2014
 • 3. bod Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Pokračovanie (1)
 • 3. bod Pokračovanie (2)
 • 4. bod Optimalizácia využitia majetku TTSK, riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku – Vyhodnotenie 17. kola obchodnej verejnej súťaže
 • 5. a 6. bod Návrh na kúpu novovytvoreného pozemku parc.č. 55/6 o výmere 84 m2 vo vlastníctve Mesta Galanta do vlastníctva TTSK
  6. Prevod vlastníctva cestného telesa rozšírenej časti cesty č. II/500 v k.ú. Senica
 • 7. a 8. bod Predaj pozemku parc.č. 362/13 o výmere 72 m2 v k.ú. Veľké Kostoľany
  8. Predaj pozemku parc.č. 362/14 o výmere 87 m2 v k.ú. Veľké Kostoľany
 • 10. bod . Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku bývalého SOU Vodohospodárskeho v Piešťanoch v prospech Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • 10. bod Pokračovanie
 • 11. bod Nájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch na základe obchodnej verejnej súťaže – vyhodnotenie
 • 12. bod Majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku parc.č. 304 v k.ú. Bohunice
 • 13. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 676/2013/23 zo dňa 12.6.2013 – Výpožička a kúpa nehnuteľností za účelom realizácie projektu - „Deinštitucionalizácia DSS v Okoči
 • 14. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 672/2013/23 zo dňa 12.6.2013 – zámena pozemkov v k. ú. Bučuháza v Šamoríne
 • 15. bod Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa neschválených projektov OvZP TTSK
 • 16. bod Návrh zástupcov Trnavského samosprávneho kraja do Výborov pre otázky zamestnanosti
 • 16. bod Pokračovanie
 • 17. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi (
 • 18. bod Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
 • 19. bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č. 7/2006 (kultúra, mládeˇž, sociálna oblasť, zdravie, šport)
 • 20. bod Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 6/2006 o symboloch Trnavského samosprávneho kraja a ich používaní
 • 21. bod Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č.13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja
 • 22. bod Informácie predsedu (rokovaní vlády SR v Horných Orešanoch, systému Štátnej pokladnice, výsledky NKÚ, NADÁCIE DAR, výberových konaniach , o odovzdávaní ocenení, Župná olympiáda)
 • 28. bod Návrh na delegovanie poslancov Trnavského samosprávneho kraja do rád stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
 • 29. bod Rôzne (1)
 • 29. bod Rôzne (2)
 • 30. bod Interpelácie (1)
 • 30. bod Interpelácie (2)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 45
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 45
Trnava 94
Žilina 3