TRNAVA VÚC 17.12.2014

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • 0. Úvod, profeam zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 137/2014/08)
 • 2. bod Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2014 č. 4/2014 (materiál č. 138/2014/08)
 • 3. bod Návrh rozpočtu na rok 2015
 • 4. bod Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2014 č. 4/2014 (materiál č. 138/2014/08)
 • 5. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1607/101 o výmere 13 m2 v k. ú. Skalica, kupujúcemu Mesto Skalica (materiál č. 140/2014/08)
 • 6. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 20. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“ (materiál č. 141/2014/08)
 • 7. bod Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve TTSK do správy DD a DSS pre dospelých Holíč (materiál č. 142/2014/08)
 • 8. bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č. 7/2006 v znení Dodatku č. 1
 • 9. bod Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 144/2014/08)
 • 10. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
 • 11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 31/2014 o zrušení Školského internátu, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové ako súčasť Strednej odbornej školy, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové (materiál č. 146/2014/08)
 • 12. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 32/2014 o zrušení Školského internátu, Winterova 70, Piešťany ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Námestie SNP 8, Piešťany a Školskej jedálne, Winterova 70, Piešť
 • 13. bod Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja a Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 33/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 148/2014/08)
 • 14. bod Informácie
 • 15. a 16.bod Rôzne + Intepelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3