Trenčín VUC (titulky) 25.03.2024

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na X. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2023.
 • 5. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2023
 • 6. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach
 • 7. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK
 • 9. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza
 • 10. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, realizovanému Strednou odbornou školou, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky
 • 11. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
 • 12. bod Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín zo siete škôl a školských zariadení SR
 • 13. bod Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, do siete škôl a školských zariadení SR
 • 14. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín
 • 15. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Česko
 • 16. bod Návrh na vymenovanie člena Výboru pre audit.
 • 17. bod Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
 • 18. bod Správa o plnení Krajskej koncepcie Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 a Akčný plán Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji na roky 2024 - 2026
 • 19. bod Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2023
 • 20. bod Diskusia – Rôzne + Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 • Komplet

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 63
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 63