Trenčín VUC (titulky + PR) 13.05.2024

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 2024.
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 6. bod Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení s Mestom Bojnice.
 • 7. bod Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o..
 • 8. bod Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o..
 • 9. bod Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2023.
 • 10. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2023. + stanovisko hl. kontrolóra
 • 11. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 (1. zmena).
 • 12. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 13. bodNávrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 14. bod Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci Fondu malých projektov z programu Interreg Slovensko - Česko 2021-2027.
 • 15. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu v rámci programu Erasmus+ s názvom
 • 16. bod Návrh na schválenie Štatútu Krajského mládežníckeho parlamentu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 17. bod Návrh na menovanie riaditeľa kultúrneho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 18. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2024.
 • 19. a 20. bod Diskusia + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3