Trenčín VUC 21.03.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr kraja


 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2015.
 • 4. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2015
 • 5a. bod Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena, k.ú. Bojnice pre spoločnosť DUKE, s.r.o..
 • 5b. bod Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava
 • 5c. bod Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
 • 5d. bod Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie – bezpečnostnej zábrany, situovanej na prístupovej ceste do objektu Trenčianskeho hradu v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46, Trenčín.
 • 5e. bod Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK
 • 6. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Beb
 • 8a. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou.
 • 8b. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
 • 8c. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 • 9a. bod Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR školy s názvom Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
 • 9b. bod Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou do siete škôl a školských zariadení SR.
 • 10. bod Zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho
 • 11. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3