Trenčín VUC 02.05.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja


 • 1. bod Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3a. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov – kancelária na 5. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV 7098, k.ú. Trenčín.
 • 3b. bod Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove
 • 3c. bod Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra C parc.č. 2208/17, 2208/18 k.ú. Trenčianske Bohuslavice.
 • 3d. bod Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra C parc. č. 1175/4 k.ú. Ilava.
 • 4. bod Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015 zmluvným dopravcom.
 • 5ab. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015. + Stanovisko hlavného kontrolóra
 • 6. bod Návrh na zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018 (1. zmena).
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane det
 • 8. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2016.
 • 9. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3