Trenčín VUC 26.09.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


 • 1. bod Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016.
 • 4a. bod Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Horné Bzince, zapísaného na LV č. 980 a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 • 4b. bod Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Nitrianske Rudno, zapísaného na LV č. 961 a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 • 4c. bod Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra KN-C parc.č. 2814/1 k.ú. Prievidza v prospech manželov Gorných
 • 5. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 6. bod Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016.
 • 7ab. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 8. bod Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 9. bod Návrh na schválenie dokumentu: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020
 • 10. bod Návrhy na menovanie riaditeľov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 11. bod Aktualizácia Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020
 • 12. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried
 • 13. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré u
 • 14. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 • 15ab. bod Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do Rád škôl.
 • 16. bod Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry.
 • 17. bod Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 • 18. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.
 • 19. bod Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
 • 20. bod Návrh Štatútu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 21. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 22. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2015.
 • 23. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3