Trenčín VUC 28.11.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


 • 1. bod Otvorenie zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2017
 • 4. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 5a. bod Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 10530 ako stavba - lekáreň TÍLIA v k.ú. Považská Bystrica, spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok OVS.
 • 5b. bod Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku – pozemku registra C parc. č. 6102/161 k.ú. Považská Bystrica.
 • 5c. bod Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch k.ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech Mesta Nové Mesto nad Váhom.
 • 5d. bod Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkuregistra C parc. č. 734/1 k.ú. Vlčkovo v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
 • 5e. bod Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Horné Bzince, zapísaného na LV č. 980.
 • 5f. bod Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nitrianske Rudno, zapísaného na LV č. 961
 • 5h. bod Návrh na zrušenie uznesenia Z TSK č. 223/2015 zo dňa 26.01.2015 a na schválenie zriadenia vecného bremena v prospech tretej osoby.
 • 6. bod Návrh na prijatie úveru na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu na prijatie úveru na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investi
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o finan
 • 8. bod Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.
 • 9. bod Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
 • 10. bod Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020.
 • 11. bod Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017.
 • 12. bod Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 + stanovisko hl. kontrolóra
 • 13. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprá
 • 14. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.
 • 15. bod Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2020.
 • 16. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2017.
 • 17. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 62
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 62