Trenčín VUC 30.01.2017

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI. Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2016
 • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 5. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 6. bod Návrh na menovanie riaditeľky kultúrneho zariadenia Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého č. 27, 911 01 Trenčín
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady výške úhrady a spôsobe platenia úhrad
 • 8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza.
 • 9. bod Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.
 • 10. bod Návrh na schválenie prevodu a prechodu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, finančného vysporiadania a uzavretia Dohody o spolupráci na projekte.
 • 11. bod Návrh na schválenie fin príspevku na projekt ISPA
 • 12. bod Rekonštrukcia cesty Nové Mesto n. Váhom - Myjava
 • 13. bod Návrh zmluvy o poskytnutí fin. príspevku
 • 14. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.
 • 15. bod Návrh na delegovanie zástupcov TSK do rady školy
 • 16. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3