Trenčín VUC 03.05.2017

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 2017.
 • 4a. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. - Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
 • 4b. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 5. bod Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016 zmluvným dopravcom.
 • 6. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja + Stanovisko hl. kontrolóra
 • 7. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 (1. zmena).
 • 8. bod Návrh VZN TSK č. 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 9. bod Návrh zmeny Uznesenia č. 486/2017 zo zasadnutia Zastupiteľ- stva Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného 20.3.2017
 • 10. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho
 • 11. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2016
 • 12. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2017.
 • 13. bod Doplnený bod - Konanie o návrhu veci ochrany verejného záujmu
 • 14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3