Trenčín VUC 03.05.2017

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 2017.
 • 4a. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. - Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
 • 4b. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 5. bod Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016 zmluvným dopravcom.
 • 6. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja + Stanovisko hl. kontrolóra
 • 7. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 (1. zmena).
 • 8. bod Návrh VZN TSK č. 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 9. bod Návrh zmeny Uznesenia č. 486/2017 zo zasadnutia Zastupiteľ- stva Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného 20.3.2017
 • 10. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho
 • 11. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2016
 • 12. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2017.
 • 13. bod Doplnený bod - Konanie o návrhu veci ochrany verejného záujmu
 • 14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3