Trenčín VUC 29.01.2018

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

LINK NA HTML5 Player na vkladanie na web
 • 1. bod Otvorenie zasadnutia, program
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 4. bod Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Europe Direct centrum Trenčín v rámci grantového mechanizmu Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu Európskej komisie prostredníctvom Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republi
 • 5. bod Návrh na schválenie VZN TSK č. 4/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK
 • 6. bod Návrh na schválenie VZN TSK č. 6/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK.
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávn
 • 8. bod Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Trenčín č. 235/17/3300-8 proti VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 9. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian skeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Tren čianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby
 • 10. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca ž
 • 11. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
 • 12. bod Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 13. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine SC TSK
 • 14. bod Návrh na schválenie zriadenia Výboru pre audit a menovanie členov Výboru pre audit.
 • 15. bod Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti
 • 16. bod Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 16/2014
 • 17. bod Návrh na voľbu podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 18. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017
 • 19. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 • celok

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3