Trenčín VUC 26.03.2018

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja


 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2017.
 • 4. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 6. bod Staihnutý
 • 7. bod Stiahnutý
 • 8. bod Návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. Návrh na zrušenie u
 • 9. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
 • 10. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza.
 • 11. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.
 • 12. bod Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.
 • 13. bod Návrh na schválenie Transformačného plánu DSS Adamovské Kochanovce.
 • 14. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP a OP Interreg V-A.
 • 14d. bod
 • 15. bod Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte
 • 16. bod Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2017.
 • 17. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 54
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 54