Trenčín VUC 25.03.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2018.
 • 5. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018, príloha č. 1.
 • 6. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 8. bod Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 9. bod Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 • 10. bod Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.
 • 11. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 12. bod Informácia o zriadení a zameraní činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo.
 • 13. bod Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 207/2019 zo zasadnutia konaného 28.1.2019 – ozdravné plány nemocníc v ZP TSK.
 • 14. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ.
 • 15. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 • 16. bod Diskusia – Rôzne.
 • Komplet

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3