Trenčín VUC 06.05.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 3. bod Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 4. bod Slovo pre verejnosť.
 • 5. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december
 • 6ab. bodNávrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu - Strednej športovej školy v Trenčíne. + Nové Mesto nad Váhom
 • 6c. bod Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - domov dôchodcov a ČOV, k.ú. Vyšehradné, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 6dj. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 7. bod Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.
 • 8. bod Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 zmluvným dopravcom.
 • 9. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018.
 • 10. bod Odmena kontrolórovi
 • 11. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 (1. zmena).
 • 12. bod Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení SR.
 • 13. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 14. bod Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektomv rámci programu Erasmus+.
 • 15. bod Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.
 • 16 a 17. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020
 • 18. bod Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.
 • 19. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2019.
 • 20. bod Diskusia – Rôzne.
 • 21. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3