Trenčín VUC 08.07.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 5. bod Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.
 • 6. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (2. zmena)
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zá
 • 8. bod Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 9. bod Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019-2022.
 • 10. bod Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie.
 • 11. bod Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktualizácia 5/2019.
 • 12. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 13. bod Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.
 • 14. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2017 zo dňa 20.11.2017 - zmena členstva v Komisii legislatívno-právnej pri Z TSK.
 • 15. bod Stiahnutý
 • 16. bod Rôzne
 • 17. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 62
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 62