Trenčín VUC 23.09.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania)
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
 • 4. bod Slovo pre verejnosť
 • 5. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019
 • 6. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 7. bod Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
 • 8. bodNávrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 9. bod Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 10. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • 11. bod Zmena Uznesenia číslo 294/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská B
 • 12. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2018.
 • 13. bod Diskusia – Rôzne
 • 14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK
 • Komplet

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3