Trenčín VUC 25.11.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania)
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XIX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2020.
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 6. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovat
 • 8. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet.
 • 9. bod Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020.
 • 10. bod Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami
 • 11. bod Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022. + stanovisko kontrolóra
 • 12. bod Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.
 • 13. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 14. bod Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 15. bod Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom
 • 16. bod Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.
 • 17. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • 18. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2020.
 • 18. bod Diskusia – Rôzne.
 • 20. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3