Trenčín VUC 27.04.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií TSK
 • 4. bod Slovo pre verejnosť.
 • 5. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 24/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 6. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet.
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 26/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosp
 • 8. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Tre
 • 9. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu náklad
 • 10. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.
 • 11. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálny
 • 12. bod Plán dopravnej obslužnosti TSK
 • 13. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 14. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 15. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu Inšpirovaní Európou v rámci programu Erasmus+ realizovanému Gymnáziom, Komenského 2/1074, Partizánske
 • 16. bod Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín do siete škôl a školských zariadení SR.
 • 17. bod Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 18. bod Zmena Uznesenia číslo 296/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom
 • 19. bod Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce TSK a zmlúv s partnerskými regiónmi.
 • 20. bod
 • 21. bod Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo za rok 2019.
 • 22. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XXI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 23. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2019.
 • 24. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019/príloha č. 1.
 • 25. bod Diskusia Rôzne
 • 26. a 27. bod Interelácie + Záverečné slovo predsedu TSK Jaroslava Bašku

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3