Trenčín VUC 18.05.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 zmluvným dopravcom
 • 6. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a rok 2019+ stanovisko hl. kontrolóra
 • 7. bodNávrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 (1. zmena)
 • 8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 • 9. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.
 • 10. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok predkladaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 11. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2020.
 • 12. bod Info k realizácii výstavby ciest II. a III. triedy z IROPu
 • 13. bod Diskusia – Rôzne
 • 14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 • Komplet

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3