Trenčín VUC 06.07.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, overovatelia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december 2020
 • 5. bod Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra TSK.
 • 6. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 7. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom TSK
 • 8. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.
 • 9. bod Návrh na schválenie VZN TSK č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške náklado
 • 10. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
 • 11. bod Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
 • 12. bod Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
 • 13. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 14. bod Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za rok 2019.
 • 15. bod Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica za rok 2019
 • 16. bod Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2019
 • 17. bod Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďo- vateľskej pôsobnosti TSK.
 • Spoločná diskusia a hlasovanie o bodoch 14 - 17
 • 18. bod Diskusia – Rôzne
 • 19. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 63
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 63