Trenčín VUC 28.09.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XXIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020.
 • 5. bod Voľba hlavného kontrolóra TSK.
 • 6. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.
 • 7. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 8. bod Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020.
 • 9. bod Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 5 522 741 eur. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z p
 • 10. bod Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR zo štátnych finančných aktív vo výške 20 000 000 eur. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom f
 • 11. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 (2. zmena).
 • 12. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
 • 13. bod Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
 • 14. bod Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 15. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 16. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 17. bod Deklarácia vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej iniciatívy Európskej únie - Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026.
 • 18. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.
 • 19. bod Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 20. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2019.
 • 21. bod Diskusia – Rôzne.
 • 22. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 56
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 56