Trenčín VUC 23.11.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2021
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 6. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneh
 • 8. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 9. bod Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023.
 • 10. bod Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021.
 • 11. bod Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 12. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy.
 • 13. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 14. bod Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 15. bod Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.
 • 16. bod Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013-2023
 • 17. bod Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2021-2023.
 • 18. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 19. bod Návrh na vyradenie projektových dokumentácií evidovaných na účte 042 – obstaranie dlhodobého majetku ako zmarených investícií a následne vyradenie z účtov evidencie
 • 20. bod Návrh na menovanie predsedov dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 21. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na I. polrok 2021.
 • 22. bod Diskusia – Rôzne.
 • 23. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 43
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 43
Trnava 94
Žilina 3