Trenčín VUC 22.03.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2020
 • 5. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020
 • 6. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2021 - O poskytovaní finančných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov pre účastníkov národného projektu : Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra
 • 8. bod Návrh na schválenie dokumentu : Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030
 • 9. bod Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
 • HLASOVANIA o PREROKOVANÝCH BODOCH
 • 10. bod Rôzne-Diskusia + Interpelácie + Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3