Trenčín VUC 10.05.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu, overovatelia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 2021.
 • 5. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach.
 • 6. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 7. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 8. bod Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 zmluvným dopravcom.
 • 9. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.
 • 10. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 (1. zmena).
 • 11. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 12. bod Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2028.
 • 13. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená-vratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 14. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2021.
 • 15. bod Diskusia – Rôzne.
 • 16. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: