Trenčín VUC 12.07.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
  • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIX zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  • 3. bod Slovo pre verejnosť.
  • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
  • 5. bod Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza podľa čl. 34 ods. 3 bod 3.1. písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom TSK.
  • 6. bod Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom
  • 7. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  • 8. bod Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v združení Región Biele Karpaty.
  • 9. bod Optimalizácia siete nemocníc - stanovisko k pripravovanému návrhu MZ SR.
  • 10. bod Diskusia – Rôzne. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: