Trenčín VUC 22.11.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2022.
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku
 • 6. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - SOŠ strojníckej v Bánovciach n. Bebravou voči VAB a.s. v konkurze, CSS Bôrik voči Márii Šedíkovej a CSS - Juh voči Jane Fabovej.
 • 7. bod Návrh na poskytnutie finančného príspevku obciam Trenčianskeho samosprávneho kraja, postihnutých povodňami v roku 2021
 • 8. bod Návrh na schválenie predĺženia platnosti dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020
 • 9. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 38/2021 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 10. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 11. bod Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024.
 • 12. bod Návrh Plánu súvislých opráv ciest a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022.
 • 13. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK - rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
 • 14. bod Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 15. bod Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.
 • 16. bod Návrh na poskytnutie finančného príspevku Mestu Trenčín v súvislosti s kandidatúrou na Európske hlavné mesto kultúry 2026.
 • 17. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných
 • 18. bod Návrh na vyradenie majetku evidovaného na účte 042 - obstaranie dlhodobého majetku evidovaného v správe OvZP TSK Správa ciest TSK ako zmarené investície a následne vyradenie z účtov evidencie.
 • 19. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na polrok 2022.
 • 20. bod Diskusia – Rôzne.
 • 21. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3